De linguae, de populis, de scientiae: размышленія и наблюденія какъ способъ познанія и опознанія

(Рецензія на монографію: Любарскій, Г. Ю. Дореформенная орѳографія какъ культурный маркеръ : Этіологія конфликтовъ на границѣ Мёбіуса — по поводу несуществующей соціальной группы / Труды по русскому правописанію. Вып. 2. — Магаданъ: Новое Время, 2018. — 288 с.)


Передъ прочтеніемъ:<